text.skipToContent text.skipToNavigation
677711DA-1522-4CC4-8790-9253C161919A@2x Created with sketchtool.

Afhaling

5505FA45-622B-4443-9C82-E46E754C4F1E@2x Created with sketchtool.

Airport

79DA9DCA-9A49-4F38-A223-BE9DA6A3CA17@2x Created with sketchtool.

5548DDD6-9FE9-4E0A-B6B7-ECB9F4DC581C@2x Created with sketchtool.

Levering

Je kunt je bestelling afhalen  op weg naar je gate.  Voor vluchten binnen de Schengen zone kun je best 1,5 tot 2 uur voor je vertrek op het vliegveld aankomen.
Je kunt je bestelling afhalen  bij  het Meet & Greet punt in de aankomst hal  na je landing en het ophalen van je bagage.
Je kunt je bestelling afhalen  bij  het Meet & Greet punt in de aankomst hal.
Brussels Airport Company
Gebruiksvoorwaarden van de marketplace
(Laatst gewijzigd op 2019.09.03)
Download dit document hier
 

1. Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna 'Gebruiksvoorwaarden') zijn juridisch bindend en zijn van toepassing op de toegang tot en/of het gebruik van de Marketplace die wordt aangeboden door BAC. Door de Marketplace te bezoeken of door u als gebruiker te registreren op de Marketplace, stemt u (de 'Gebruiker') onvoorwaardelijk in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met het Privacybeleid de overeenkomst tussen u en BAC.

2. Definities

Voor de doeleinden van deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

'Overeenkomst'
Deze Gebruiksvoorwaarden samen met het Privacybeleid.

'Luchthavenidentificatiebadge'
De identificatiebadge die door BAC volgens de Airport ID Regulations gepubliceerd in het Brussels Airport Handbook (BHB) wordt toegekend aan de personen die werken op Brussels Airport. Deze Luchthavenidentificatiebadges worden uitgegeven voor identificatie- en veiligheidsdoeleinden en hebben hetzij een tijdelijke geldigheidsperiode ('Bezoekersbadges') of worden toegekend aan personen die op regelmatige basis op de luchthaven werken voor een maximale periode van 5 jaar ('Permanente Luchthavenidentificatiebadges')

'BAC'
Brussels Airport Company, met maatschappelijke zetel te BluePoint Brussel, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel, RPR Brussel met btw-nummer 0890.082.292 en hoofdzetel te Brussels National Airport, 1930 Zaventem.

'Koper'
De Gebruiker die Producten en/of Diensten koopt via de Marketplace.

'Overmacht'
Heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 14.

'Marketplace'
Het online handelsplatform dat door BAC wordt aangeboden voor de verkoop van goederen en diensten. De Marketplace kan worden geraadpleegd via de volgende hyperlink: https://shop.brusselsairport.be

'Privacybeleid'
Het Privacybeleid van BAC dat kan worden geraadpleegd via de volgende hyperlink: https://shop.brusselsairport.be/nl/privacy-policy

'Producten en/of Diensten'
De goederen en diensten die door BAC of een derde worden aangeboden via de Marketplace. Ingevolge artikel 5.1 hieronder geeft de Marketplace duidelijk de identiteit van de Verkoper aan en zal bijgevolge aangeven of het Product en/of de Dienst in kwestie wordt aangeboden door BAC of door een derde.

'Producten en/of Diensten aangeboden door BAC'
De Producten en/of Diensten die door BAC worden aangeboden zoals aangegeven op de Marketplace.

'Producten en/of Diensten aangeboden door een Derde'
De Producten en/of Diensten die door een derde worden aangeboden zoals aangegeven op de Marketplace.

'Geregistreerde Gebruiker'
Een Gebruiker die de registratieprocedure op de Marketplace met succes heeft afgerond.

'Verkoper'
De Gebruiker die Producten en/of Diensten verkoopt via de Marketplace.

'Verkoopvoorwaarden'
De algemene voorwaarden van de Verkoper zoals deze beschikbaar worden gesteld op de Marketplace.

'Gebruiksvoorwaarden' of 'Voorwaarden'
Deze gebruiksvoorwaarden.

'Gebruiker'
De gebruiker van de Marketplace.

3. Introductie tot de Marketplace en de rol van BAC daarin

3.1 BAC als de exploitant van de Marketplace

De Marketplace is een online handelsplatform dat wordt aangeboden door BAC en waarop Gebruikers Producten en/of Diensten kunnen kopen. Met uitzondering van de Producten en/of Diensten die worden aangeboden door BAC, is BAC niet in het bezit van of niet de eigenaar of Verkoper van de Producten en/of Diensten die worden aangeboden of verkocht via de Marketplace. BAC is dus niet betrokken bij, noch is het een partij bij de daadwerkelijke transactie tussen de Verkopers en Kopers en is niet verantwoordelijk voor de levering of de overdracht van eigendom tussen hen. De verkoopovereenkomst voor Producten en/of Diensten aangeboden door derden wordt dus rechtstreeks en uitsluitend gesloten tussen de Verkoper en de Koper.

Met uitzondering van de Producten en/of Diensten die worden aangeboden door BAC, heeft BAC geen controle over, en kan geen enkele garantie geven voor, het bestaan, de kwaliteit, veiligheid of legaliteit van de aangeboden Producten en/of Diensten ; de nauwkeurigheid of authenticiteit van de inhoud, het vermogen van Verkopers of Kopers om de Producten en/of Diensten in kwestie te verkopen of te kopen. Alle informatie over kosten en levering, of alle andere informatie in verband daarmee die door BAC via de Marketplace wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Bovendien kan BAC niet garanderen dat een Verkoper de transactie zal uitvoeren of voltooien of dat een Verkoper de teruggave van een artikel daadwerkelijk zal voltooien.

3.2 BAC als leverancier van Producten en/of Diensten van BAC

Als u een of meer Producten en/of Diensten koopt die worden aangeboden door BAC, gaat u een verkoop- of dienstenovereenkomst aan met BAC. Deze verkoop- of dienstenovereenkomst wordt beheerst door de Verkoopvoorwaarden van BAC, zoals beschikbaar gesteld op de Marketplace.

4. Gebruik van de Marketplace

4.1 Toegang tot de Marketplace

(a) Geregistreerd Gebruik en Ongeregistreerd Gebruik
The Marketplace is een openbaar beschikbaar online handelsplatform. Elke Gebruiker kan de Marketplace bezoeken zonder zich te moeten identificeren. Om Producten en/of Diensten via de Marketplace te kopen, moeten Gebruikers zich echter op de Marketplace identificeren door hetzij
(i) bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (zoals, maar niet beperkt tot, hun voor- en achternaam, e-mailadres, vluchtinformatie en betaalgegevens) op de Marketplace
of
(ii) zich te registreren op de Marketplace ('Geregistreerde Gebruikers').
Het verstrekken van deze persoonsgegevens aan de Marketplace is vereist om de Verkoper in staat te stellen de transactie daadwerkelijk uit te voeren. De Gebruiker begrijpt dat hij als enige verantwoordelijk is voor het verstrekken van juiste en nauwkeurige persoonsgegevens aan de Marketplace en dat noch BAC noch de Verkoper enige verantwoordelijkheid op zich nemen voor schade die voortvloeit uit het nalaten van de Gebruiker om de juiste persoonsgegevens te verstrekken.

Wanneer Gebruikers persoonsgegevens verstrekken aan BAC, worden deze persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van BAC.

(b) Beschikbaarheid van de Marketplace
Hoewel BAC redelijke inspanningen doet om de Marketplace toegankelijk te houden, kan de Marketplace van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn. De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat er onderbrekingen kunnen zijn in de toegang tot de Marketplace als gevolg van omstandigheden die zowel binnen de controle van BAC als buiten de controle van BAC vallen.

4.2 Aanvaardbaar Gebruik

Door de Marketplace te gebruiken, gaat u er hierbij mee akkoord om de Marketplace te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Wanneer u de Marketplace gebruikt of betreedt, zult u:
(a) geen ongepaste, onnauwkeurige, misleidende, lasterlijke of smadelijke inhoud posten, vermelden of uploaden ;
(b) geen spam, ongevraagde of massale elektronische communicatie, kettingbrieven of piramidespelen verspreiden of posten ;
(c) de Marketplace niet gebruiken om rechtstreeks of onrechtstreeks virussen, kwaadaardige code of enige andere vorm van ontwrichtende code te verspreiden of te uploaden, en door BAC geï ; mplementeerde technische maatregelen niet omzeilen ;
(d) geen inbreuk maken wetten, rechten van derden of rechten van BAC en deze niet omzeilen ;
(e) uw gebruikersgegevens niet delen met andere personen dan BAC of, in voorkomend geval, de Verkoper en niet toestaan dat een andere partij uw gebruikersgegevens gebruikt om Producten en/of Diensten via de Marketplace te kopen ;
(f) geen robots, spiders, scrapers, dataminingtools, gegevensverzamelings- en extractietools of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Marketplace voor welk doel dan ook ; of
(g) de Marketplace niet gebruiken op een manier die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, octrooien, reclame, morele, databank- en/of andere intellectuele eigendomsrechten (gezamenlijk 'Intellectuele Eigendomsrechten') ; of
(h) geen bestellingen plaatsen op de Marketplace zonder de bedoeling om de Producten en/of Diensten in kwestie te kopen.

BAC doet er alles aan om de goede werking van de Marketplace te bevorderen en de gebruikerservaring ervan te verbeteren. Indien een Gebruiker zich niet aan deze Voorwaarden houdt, zal BAC, indien mogelijk, een kennisgeving daarvan verzenden aan de Gebruiker in kwestie. Indien een Gebruiker nalaat om deze schending te verhelpen binnen vierentwintig (24) uur nadat de kennisgeving is verzonden, heeft BAC het recht om (i) tijdelijk een van zijn diensten aan de Gebruiker op te schorten en/of (ii) de toegang van de Gebruiker tot de Marketplace te weigeren of te beperken. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van BAC om de toegang tot de Marketplace onmiddellijk op te schorten als BAC van mening is dat de handelingen of nalatigheden van de Gebruiker de goede werking van de Marketplace bedreigen.
Bovendien behoudt BAC uitdrukkelijk alle rechten om Gebruikers aan de bevoegde autoriteiten te melden en alle informatie te verstrekken die vereist is om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- of regelgeving, of om te voldoen aan een rechterlijke of bestuurlijke order.

Om BAC in staat te stellen de nodige en passende maatregelen te nemen ter beperking van de toegang tot of ter verwijdering van ongeoorloofde of lasterlijke inhoud, vraagt BAC aan zijn Gebruikers om ongepaste, smadelijke of ongeoorloofde inhoud die toegankelijk zou zijn op de Marketplace of gedrag dat deze Voorwaarden zou schenden, te melden. De Gebruikers worden gevraagd om het volgende e-mailadres te gebruiken voor dit doel: customer.care@brusselsairport.be

5. Aankoop van Producten en/of Diensten via de Marketplace

5.1 Identiteit van de Verkoper

Zoals vermeld in artikel 3 hierboven worden de Producten en/of Diensten die beschikbaar zijn op de Marketplace aangeboden door BAC of een derde Verkoper. De identiteit van de Verkoper(s) voor de Producten en/of Diensten in kwestie wordt duidelijk aangegeven op de Marketplace zelf en in de orderbevestiging die u ontvangt zodra u een Product en/of Dienst succesvol hebt besteld.

U begrijpt dat u, nadat u een Product en/of Dienst succesvol via de Marketplace hebt besteld, een juridisch bindende overeenkomst met de Verkoper van de Producten en/of Diensten in kwestie bent aangegaan. In dat geval zal de Verkoper uw wederpartij voor de Producten en/of Diensten in kwestie zijn en zal de contractuele relatie voor deze Producten en/of Diensten worden beheerst door de Verkoopvoorwaarden van de Verkoper in kwestie. Deze Verkoopvoorwaarden worden op de Marketplace gepubliceerd en moeten door u worden aanvaard om een bestelling succesvol af te ronden. Deze Verkoopvoorwaarden worden ook aan u meegedeeld in de orderbevestiging.

Bijgevolg dient elke vordering met betrekking tot de aankoop van Producten en/of Diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verzoeken tot terugzending, annuleringen, terugbetalingen, vorderingen naar aanleiding van verborgen gebreken) uitsluitend aan die Verkoper en in overeenstemming met de Verkoopvoorwaarden van deze Verkoper te worden ingesteld. Tenzij deze vordering betrekking heeft op een door BAC aangeboden Product en/of Dienst aanvaardt BAC geen aansprakelijkheid voor dergelijke vorderingen.

5.2 Beschikbaarheid van Producten en/of Diensten op de Marketplace

De Producten en/of Diensten die op de Marketplace worden vermeld, zijn beschikbaar zolang de voorraad van de Verkoper in kwestie strekt. Verkopers zijn verplicht om alle redelijke inspanningen aan te wenden om te allen tijde een correcte indicatie te geven van de beschikbaarheid van de Producten en/of Diensten op de Marketplace. In zeldzame gevallen kan het echter gebeuren dat sommige Producten en/of Diensten niet op voorraad zijn op het moment van de voorbereiding van een bestelling voor levering. Als het Product en/of de Dienst die u hebt besteld niet kan worden geleverd wegens voorraadtekort, wordt u hiervan proactief op de hoogte gebracht en ontvangt u een terugbetaling van het ontbrekende Product en/of de ontbrekende Dienst.

Aangezien de voorraadinformatie door de Verkopers moet worden verstrekt, aanvaardt BAC echter geen verantwoordelijkheid voor een onjuiste indicatie van de beschikbaarheid van de voorraad of de onbeschikbaarheid van Producten en/of Diensten die door derden worden aangeboden.

5.3 Beperkingen

(a) Algemene beperkingen
Sommige Producten en/of Diensten die op de Marketplace worden aangeboden, kunnen onderworpen zijn aan wettelijke en/of douanebeperkingen. Wanneer u deze Producten en/of Diensten koopt, gaat u ermee akkoord om zich aan deze beperkingen te houden zoals uiteengezet op de Marketplace en, in voorkomend geval, in de Verkoopvoorwaarden.

In ieder geval zult u niet:
(i) meer dan 10 Producten en/of Diensten te kopen die behoren tot de categorie 'Alcohol', ongeacht het aantal Verkopers waarvan u deze Producten en/of Diensten hebt gekocht ;
(ii) Producten en/of Diensten die behoren tot de categorie 'Alcohol' aan personen jonger dan 18 jaar te leveren ;
(iii) meer dan 12 Producten en/of Diensten te kopen die behoren tot de categorie 'Parfums en cosmetica', ongeacht het aantal Verkopers waarvan u deze Producten en/of Diensten hebt gekocht ;
(iv) Producten en/of Diensten te kopen met de bedoeling om deze Producen en/of Diensten door te verkopen. Producten en/of Diensten die op de Marketplace worden aangeboden, zijn bedoeld om in huishoudelijke hoeveelheden te worden gekocht en worden uitsluitend voor privé ; doeleinden verkocht.
(v) als houder van een Permanente Luchthavenidentificatiebadge Producten en/of Diensten te kopen met een korting voor de houder van een Permanente Luchthavenidentificatiebadge ten belope van meer dan 3.5000 euro per kalenderjaar (offline en online aankoop samen).

BAC en/of de betrokken Verkoper hebben het recht om een bestelling te weigeren waarvan zij vinden dat dergelijke bestelling in strijd zou zijn met deze beperkingen.
Deze beperkingen zijn afhankelijk van het type Producten en/of Diensten in kwestie en kunnen van tijd tot tijd verschillen. BAC en de Verkopers behouden zich het recht voor om de beperkingen op de Producten en/of Diensten eenzijdig te wijzigen.

(b) Beperkingen voor reizigers
Wanneer u Producten en/of Diensten koopt in het kader van uw reis van of naar Brussels Airport, begrijpt u dat bepaalde douanebeperkingen en beperkingen van de luchtvaartmaatschappijen van toepassing kunnen zijn. Noch BAC noch de Verkoper verstrekken enige garantie met betrekking tot de conformiteit van de Producten en/of Diensten met deze douanebeperkingen of beperkingen van de luchtvaartmaatschappijen of met de douanebeperkingen in het land van uw bestemming. Noch BAC noch de Verkoper aanvaarden enige aansprakelijkheid voor dergelijke beperkingen en u verbindt zich ertoe om inlichtingen in te winnen over dergelijke beperkingen voordat u een dergelijk Product en/of een dergelijke Dienst koopt.

5.4 Bestellingen plaatsen

Een Gebruiker kan Producten en/of Diensten bestellen via de bestelprocedure van de Marketplace.
(a) Voorwaarden voor het plaatsen van een bestelling

Door een bestelling via de Marketplace te plaatsen, garandeert de koper dat:
(i) hij wettelijk in staat is om bindende contracten aan te gaan ;
(ii) hij niet door dwingend recht of recht van openbare orde uitgesloten is van de aankoop van de Producten en/of Diensten ;
(iii) hij minstens 18 jaar oud is ;
(iv) hij in het bezit is van een geldig ticket voor een vlucht vanuit/naar Brussels Airport of in het bezit is van een geldige Luchthavenidentificatiebadge van Brussels Airport.

De Verkoper of, in voorkomend geval, BAC, behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren indien hij redelijkerwijs van mening is dat de Koper niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet. In ieder geval wijzen de Verkoper en BAC elke verantwoordelijkheid af indien de Koper onjuiste of onvolledige informatie aan de Marketplace heeft verstrekt.

(b) Bestelprocedure
Als u bepaalde Producten en/of Diensten wilt bestellen die op de Marketplace worden aangeboden, kunt u deze Producten en/of Diensten aan uw winkelmandje toevoegen. Het winkelmandje biedt u een overzicht van alle Producten en/of Diensten die u wilt bestellen, samen met (i) de identiteit van de Verkoper, (ii) een verwijzing naar de relevante Verkoopvoorwaarden, (iii) leveringsinformatie en (iv) instructies met betrekking tot de betaling.

Voordat u uw bestelling bevestigt, kunt u Producten en/of Diensten aan uw winkelmandje toevoegen of eruit verwijderen.

Zodra u akkoord gaat met de aankoop van de Producten en/of Diensten, kunt u uw bestelling bevestigen, waarna u wordt doorverwezen naar de betaalpagina.

(c) Uw bestellingen betalen
Bestellingen kunnen alleen worden betaald met een geldige betaalkaart. De betaling van Uw bestelling wordt verwerkt door een externe aanbieder van betaaldiensten en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van die aanbieder van betaaldiensten.

Uw bestelling is pas voltooid zodra deze aanbieder van betaaldiensten de succesvolle betaling van uw bestelling heeft bevestigd. U begrijpt dat noch BAC noch de Verkoper aansprakelijk is voor enige schade ten gevolge van handelingen of nalatigheden van de aanbieder van betaaldiensten en dat de aansprakelijkheid van deze aanbieder van betaaldiensten uitsluitend wordt beheerst door zijn algemene voorwaarden die op de Marketplace kunnen worden geraadpleegd.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de betaalmethode zoals hierin uiteengezet de enige manier is waarop Producten en/of Diensten kunnen worden betaald en dat elke andere betaalmethode, waaronder betaling bij aflevering, contante betaling of directe betaling aan de Verkoper, hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

(d) Orderbevestiging
Na succesvolle afronding van de bestelprocedure en succesvolle betaling van de bestelling ontvangt u een orderbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. De orderbevestiging bevat, al naargelang het geval:
(i) De identificatie van de Verkoper(s) ;
(ii) De prijs die van toepassing is op de bestelde Producten en/of Diensten ;
(iii) Een beschrijving van de bestelde Producten en/of Diensten ;
(iv) De gebruikte betaalmethode ;
(v) Uw factuuradres ;
(vi) De geselecteerde leveringsmethode ;
(vii) De plaats waar de levering zal plaatsvinden en nuttige informatie met betrekking tot het leveringspunt, zoals bijvoorbeeld de openingstijden en locatie.

De transactie tussen u en de Verkoper is definitief na verzending van de orderbevestiging naar u.
Hoewel de orderbevestiging kan worden voorzien van het logo en de handelsnaam van BAC, betekent dit niet dat BAC een contractuele relatie met u zou hebben met betrekking tot de verkoop van het Product en/of de Dienst in kwestie.

6. Beschrijving van de Producten en/of Diensten

De te leveren Producten en/of Diensten zijn deze die worden beschreven in de orderbevestiging.

Hoewel BAC zijn Verkopers verzoekt om nauwkeurige informatie op de Marketplace te verstrekken, kan het in zeldzame gevallen gebeuren dat de Producten en/of Diensten die door een Verkoper worden geleverd, enigszins afwijken van de bestelde Producten en/of Diensten. Dergelijke wijzigingen kunnen alleen betrekking hebben op niet-essentië ; le kenmerken van de bestelde Producten en/of Diensten (bv. de kleur van de verpakking, de vorm van een parfumflesje).

De Verkoper beschrijft zijn producten altijd te goeder trouw, maar de afbeeldingen op de Marketplace hebben geen contractuele waarde. Noch BAC, noch de Verkoper aanvaarden aansprakelijkheid voor fouten in de productbeschrijvingen op de Marketplace. Indien dergelijke fouten echter schriftelijk aan de Verkoper zijn gemeld, verbindt de Verkoper zich ertoe om, voor zover mogelijk en binnen zijn mogelijkheden, deze fouten zo snel mogelijk te corrigeren.

7. Onkosten

(a) Algemeen
De kosten voor de Producten en/of Diensten worden aangegeven in Euro. De kosten zijn inclusief btw.
Als u echter een vluchtbestemming hebt gekozen, hangt het bedrag van de kosten voor een Product en/of Dienst af van de bestemming waarnaar u zult reizen. Voor vluchten binnen de Europese Unie worden geen invoerbelastingen in rekening gebracht. Bijgevolg worden bij het selecteren van een vlucht binnen de Europese Unie alleen de tarieven in rekening gebracht die van toepassing zijn binnen de Europese Unie, zoals duidelijk aangegeven op de Marketplace.
Als u een vlucht buiten de Europese Unie hebt geselecteerd, kunnen invoerbelastingen van toepassing zijn. In dergelijke gevallen worden de tarieven die van toepassing zijn in uw land van bestemming in rekening gebracht voor de Producten en/of Diensten in kwestie, zoals duidelijk aangegeven op de Marketplace.

(b) Leveringskosten
Als uw bestelling leveringskosten genereert, worden deze kosten duidelijk vermeld op de Marketplace, zoals in uw betalingsmandje en uw orderbevestiging.

(c) Betaalkosten
Noch BAC noch de Verkoper zal de Koper extra kosten in rekening brengen voor de verwerking van de betalingstransactie. De kosten die worden gegenereerd door de externe aanbieder van betaaldiensten zijn voor rekening van de Verkoper.

8. Levering van bestellingen

Producten en/of Diensten worden geleverd volgens de leveringsmethode die u op de Marketplace hebt geselecteerd. Deze Producten en/of Diensten worden door de betrokken Verkoper geleverd in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden uiteengezet in de Verkoopvoorwaarden.
U begrijpt dat, tenzij voor zover uw bestelling betrekking heeft op Producten en/of Diensten die door BAC worden aangeboden, BAC een derde partij is bij uw overeenkomst met de Verkoper. Bijgevolg dienen eventuele vorderingen met betrekking tot de levering van Producten en/of Diensten tegen de betrokken Verkoper te worden ingesteld in overeenstemming met de Verkoopvoorwaarden.

9. Vorderingen

Alle vorderingen met betrekking tot een Product en/of Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen tot terugbetaling, vorderingen met betrekking tot gebrekkige Producten en/of Diensten, vorderingen met betrekking tot niet-conforme levering enz. dienen uitsluitend en rechtstreeks tot de betrokken Verkoper te worden gericht. Dergelijke vorderingen moeten bij de Verkoper worden ingediend in overeenstemming met de Verkoopvoorwaarden die aan u zijn meegedeeld en die door u zijn aanvaard bij het plaatsen van uw bestelling.

10. Herroepingsrecht

Als u Producten en/of Diensten koopt als consument, beschikt u over een herroepingsrecht zoals nader omschreven in Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad Voor de EER relevante tekst (de 'Richtlijn Consumentenrechten') en zoals omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie.
Als u van dit recht gebruik wilt maken, stemt u er hierbij mee in om dit recht uitsluitend uit te oefenen tegen de Verkoper van het Product en/of de Dienst in kwestie en niet tegen BAC. De uitoefening van dit recht wordt beheerst door de Verkoopvoorwaarden van de betrokken Verkoper.

11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Wettelijke bescherming van de Marketplace

Alle elementen van de Marketplace (zoals, maar niet beperkt tot, teksten, lay-outs, illustraties, afbeeldingen, functionaliteiten) en de Marketplace zelf worden onder meer beschermd door nationale en internationale regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten en handelsmerken. Elke reproductie, kopie, aanpassing, vertaling, wijziging, aanpassing, bewerking en/of verspreiding van het geheel of een deel van de Marketplace is, ongeacht de vorm en de middelen, elektronisch en/of mechanisch, ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n). Elke schending van de rechten van de rechthebbende kan leiden tot burger- en/of strafrechtelijke vervolging.

11.2 Wettelijke bescherming van de databank van BAC

BAC heeft een aanzienlijke investering gedaan in het maken en produceren van de Marketplace en van de onderliggende databank met Producten en/of Diensten. De databank van BAC is een originele databank die onafhankelijke gegevens op een systematische en originele manier integreert, waarvan de creatie een aanzienlijke investering met zich mee heeft gebracht. De databank van BAC wordt onder meer beschermd door nationale en internationale regelgeving inzake auteursrechten, met inbegrip van het copyright. Elke reproductie, kopie, aanpassing, vertaling, wijziging, aanpassing, bewerking en/of verspreiding van het geheel of een deel van de databank van BAC is, ongeacht de vorm en de middelen, elektronisch en/of mechanisch, ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BAC.
Bovendien wordt de inhoud van de databank van BAC beschermd door het Belgische Wetboek van Economisch Recht betreffende de wettelijke bescherming van databanken die uitvoering geven aan Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996. Volgens deze wettelijke bepalingen kan BAC extractie en/of hergebruik van het geheel of van een aanzienlijk deel van de inhoud van de databank van BAC voorkomen.
Schending van auteursrechten en/of databankrechten kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

12. Garantie

BAC streeft ernaar de veiligheid, beveiliging en goede werking van de Marketplace te handhaven. Het kan echter niet de voortdurende of foutloze werking van de Marketplace garanderen, noch kan het de juistheid garanderen van de informatie die door Verkopers wordt verstrekt.
Door de Marketplace te gebruiken, gaat u ermee akkoord om de Marketplace op eigen risico te gebruiken en dat deze u wordt aangeboden op een 'as is' en 'as available' basis. Dienovereenkomstig en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluit BAC alle uitdrukkelijke of impliciete garanties uit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Algemeen

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals hierin uiteengezet zijn van toepassing op uw gebruik van de Marketplace. Ze doen echter geen afbreuk aan eventuele rechten of vorderingen die u mogelijk hebt jegens een verkoper. Zoals hierboven vermeld, dienen dergelijke rechten en vorderingen jegens de Verkoper uitsluitend in overeenstemming met de Verkoopvoorwaarden te worden behandeld.

13.2 Geen aansprakelijkheid voor inhoud geleverd door derden

Behalve met betrekking tot de Producten en/of Diensten die door BAC worden aangeboden, oefent BAC geen controle uit over of geeft geenszins zijn goedkeuring met informatie die door de Verkopers wordt verstrekt op de Marketplace. BAC doet bijgevolg geen uitspraak over de geschiktheid, betrouwbaarheid, gepastheid, bruikbaarheid en/of juistheid van (i) de informatie die door deze Verkopers wordt verstrekt en (ii) de Producten en/of Diensten die door Derden worden aangeboden, en bijbehorende illustraties en andere elementen die de Marketplace bevat, ongeacht het gebruik ervan. In dit verband is BAC niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten of weglatingen, of voor de resultaten verkregen door het gebruik van de informatie die door de Verkopers wordt verstrekt. De informatie, producten en diensten op de Marketplace kunnen technische en inhoudgerelateerde onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten.
Sommige hyperlinks in de Marketplace leiden u naar externe websites die niet onder de controle van BAC staan. BAC aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar een hyperlink of een ander type koppeling bestaat en geeft geen enkele garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot de informatie op dergelijke sites. BAC heeft geen controle over de aard en inhoud van dergelijke sites en beveelt geen informatie aan die deze bevatten, noch producten of diensten van derden.

13.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is BAC niet aansprakelijk en gaat u ermee akkoord om BAC niet verantwoordelijk te stellen voor schade of verliezen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit:
(a) handelingen, of nalaten om te handelen, van derden, waaronder Verkopers ;
(b) uw gebruik van de Marketplace of uw onvermogen om de Marketplace te gebruiken ;
(c) vertragingen of verstoringen in de Marketplace ;
(d) virussen of andere kwaadaardige software die is verkregen door toegang tot of koppeling naar de Marketplace ;
(e) storingen, bugs, fouten of onnauwkeurigheden van welke aard dan ook in de Marketplace ;
(f) schade aan uw hardware-apparaat door het gebruik van de Marketplace ;
(g) een opschorting of andere actie die door BAC met betrekking tot uw account wordt ondernomen omdat u deze Voorwaarden hebt geschonden.

BAC, zijn verbonden partners of bedrijven, directeurs, managers, agenten of werknemers zullen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor beslissingen of acties die worden ondernomen op basis van de informatie die is verstrekt door andere Verkopers dan BAC of voor enige andere rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, bijzondere of algemene, gevolg- of andere schade, van welke aard dan ook, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Met uitzondering van rechtstreekse schade als gevolg van fraude of opzettelijk wangedrag door BAC of vorderingen waarvoor de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt op grond van dwingend recht, zal BAC niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade, incidenten, sancties in de vorm van toegekende schadevergoeding, nevenschade, buitengewone schade, onrechtstreekse schade of enige andere vorm van schade, materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade ten gevolge van verlies van gebruik, van gegevens of winstderving voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de werking van de Marketplace, vertraging gerelateerd aan het gebruik of de werking van de Marketplace, of de onmogelijkheid om de Marketplace te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van Producten en/of Diensten aangeboden door Derden, of voor schade gerelateerd aan enige vorm van informatie, software, producten, diensten en bijbehorende illustraties verstrekt door derden en verkregen via de Marketplace of die het resultaat zijn van het gebruik van de Marketplace, ongeacht of het contractuele aansprakelijkheid betreft, aansprakelijkheid als gevolg van een onwettige handeling of een quasi-onwettige handeling, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder schuld of anderszins.

13.4 Beperking van aansprakelijkheid

Indien, ondanks het voorgaande, BAC aansprakelijk zou worden gesteld, zou de aansprakelijkheid van BAC per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt zijn tot 100 euro per gebeurtenis, met dien verstande echter dat de totale samengevoegde aansprakelijkheid van BAC jegens u voor alle schade onder deze Overeenkomst beperkt is tot 10.000 euro.

13.5 Schadeloosstelling

U zult BAC en, in voorkomend geval, de Verkoper (met inbegrip van de verbonden ondernemingen en dochterondernemingen, evenals de respectieve directeurs, managers, werknemers, agenten) schadeloosstellen voor en vrijwaren tegen elke vordering, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die wordt ingesteld door een derde vanwege of als gevolg van uw schending van deze Overeenkomst of uw schending van enige wet of de rechten van een derde.

14. Overmacht

'Overmacht' betekent elke onvoorziene gebeurtenis buiten de redelijke controle van BAC, de Verkoper of de Gebruiker of elke voorzienbare gebeurtenis waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet kunnen worden vermeden en die de uitvoering van de Overeenkomst door de partij die is getroffen door dergelijk geval van Overmacht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, branden, stakingen, uitsluitingen of andere industrië ; le acties, annulering van vluchten, vertragingen, alle handelingen of beperkingen van een regering of overheidsinstantie, oorlog of uitbraken van vijandelijkheden van alle aard) geheel of gedeeltelijk verhinderen. Om twijfel te voorkomen, wordt de situatie waarin de koper zijn vlucht mist, ongeacht de oorzaak, niet als een geval van Overmacht beschouwd. Deze bepaling is echter niet van toepassing als de genoemde vlucht een aansluitende vlucht is en die vlucht werd gemist omdat de eerste vlucht die de Koper had genomen vertraging had.
In het geval van Overmacht worden de nakoming van de verplichtingen onder deze Overeenkomst of de Verkoopvoorwaarden opgeschort voor de duur van de vertraging veroorzaakt door het geval van Overmacht en wordt de periode van uitvoering automatisch, zonder enige sanctie, verlengd voor een gelijke periode.
Indien een Verkoper wordt getroffen door een geval van 'Overmacht', zal hij de Koper raadplegen om een billijke oplossing te vinden en zal hij alle redelijke inspanningen aanwenden om de gevolgen van het voorval tot een minimum te beperken.

15. Looptijd en Beë ; indiging

15.1 Looptijd

Deze Overeenkomst is geldig voor onbepaalde duur.

15.2 Beë ; indiging

BAC kan deze Overeenkomst per e-mail beë ; indigen, zonder voorafgaand beroep en zonder voorafgaande kennisgeving, indien de Gebruiker wezenlijk en/of herhaaldelijk verzuimt om enige van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, en dergelijk verzuim niet wordt verholpen binnen vierentwintig (24) uur na een schriftelijke kennisgeving van BAC aan de in gebreke blijvende partij die redelijkerwijs de aard van het verzuim specificeert. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van BAC om de toegang van de Gebruiker tot de Marketplace op te schorten in het geval dat de Gebruiker niet voldoet aan de voorwaarden die hierin zijn uiteengezet.

15.3 Overleving

Beë ; indiging van deze Overeenkomst op grond van het bovenstaande artikel zal geen invloed hebben op de overeenkomst die is gesloten tussen de Koper en de Verkoper.

16. Algemeen

16.1 Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle voorgaande overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot hetzelfde onderwerp die nog steeds van kracht zijn tussen de partijen.

16.2 Scheidbaarheid

Waar mogelijk zullen de bepalingen van deze Overeenkomst op zodanige wijze geï ; nterpreteerd worden dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst echter geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zou blijken te zijn, blijft de rest van die bepaling en deze overeenkomst van kracht alsof deze (dit) ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare (deel van de) bepaling nooit erin was vervat. Bovendien zal BAC in dat geval de (het) ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare (deel (delen) van de) bepaling(en) op zodanige wijze wijzigen en/of vervangen dat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking en het doel van de (het) ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare (deel (delen) van de) bepaling(en).

16.3 Verklaring van afstand

Nalatigheid of vertraging bij het eisen van een strikte naleving van deze Overeenkomst, of nalatigheid of vertraging bij het afdwingen van een bepaling van deze Overeenkomst, of een eerdere verklaring van afstand of tolerantie met betrekking tot deze Overeenkomst, zal geenszins worden geï ; nterpreteerd als een verklaring van afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst.

17. Geschillenbeslechting

Alle geschillen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, de geldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering en beë ; indiging van deze Overeenkomst worden beheerst door en geï ; nterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Er zal geen gevolg worden gegeven aan enige andere rechtskeuze of collisieregels of bepalingen die ertoe zouden leiden dat de wetten van enig ander rechtsgebied van toepassing zouden zijn, onverminderd de toepasselijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot consumentenovereenkomsten.
Alle geschillen die niet in der minne kunnen geregeld, zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, onverminderd de toepasselijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot consumentenovereenkomsten.