text.skipToContent text.skipToNavigation
677711DA-1522-4CC4-8790-9253C161919A@2x Created with sketchtool.

Afhaling

5505FA45-622B-4443-9C82-E46E754C4F1E@2x Created with sketchtool.

Airport

79DA9DCA-9A49-4F38-A223-BE9DA6A3CA17@2x "ic_arrivals" icon. Created with sketchtool. Modified.

5548DDD6-9FE9-4E0A-B6B7-ECB9F4DC581C@2x Created with sketchtool.

Levering

Je kunt je bestelling afhalen  op weg naar je gate.  Voor vluchten binnen de Schengen zone kun je best 1,5 tot 2 uur voor je vertrek op het vliegveld aankomen.
Je kunt je bestelling afhalen  bij  het Meet & Greet punt in de aankomst hal  na je landing en het ophalen van je bagage.
Je kunt je bestelling afhalen  bij  het Meet & Greet punt in de aankomst hal.
Brussels Airport Company
Gebruiksvoorwaarden van de Online Shop
(Laatst gewijzigd op 2022.09.08)
Download dit document hier
 
 1. Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "Online Shop Gebruiksvoorwaarden") zijn juridisch bindend en zijn van toepassing op de toegang tot en/of het gebruik van de Online Shop die wordt aangeboden door BAC. Door de Online Shop te bezoeken of door u als gebruiker te registreren op de Online Shop, stemt u (de " Gebruiker ") onvoorwaardelijk in met deze Online Shop Gebruiksvoorwaarden. Deze Online Shop Gebruiksvoorwaarden vormen samen met de Online Shop Privacyverklaring de overeenkomst tussen u en BAC.
 

 1. Definities
Voor de doeleinden van deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

"BAC"
Brussels Airport Company NV, met maatschappelijke zetel te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0890.082.292 (RPR Brussel) en zijn exploitatiezetel te Luchthaven, Brussel Nationaal 1M, Compass Building, 1930 Zaventem.

"Gebruiker"
De gebruiker van de Online Shop.

"Geregistreerde Gebruiker"
Een Gebruiker die de registratieprocedure op de Online Shop met succes heeft afgerond.

"Koper"
De Gebruiker die Producten koopt via de Online Shop.

"Luchthavenidentificatiebadge"
De identificatiebadge die door BAC volgens de Airport ID Regulations gepubliceerd in het Brussels Airport Handboek (BHB) wordt toegekend aan de personen die werken op Brussels Airport. Deze Luchthavenidentificatiebadges worden uitgegeven voor identificatie- en veiligheidsdoeleinden en hebben hetzij een tijdelijke geldigheidsperiode ("Bezoekersbadges") of worden toegekend aan personen die op regelmatige basis op de luchthaven werken voor een maximale periode van 5 jaar (" Permanente Luchthavenidentificatiebadges ")

"Online Shop"
Het online handelsplatform dat door BAC wordt aangeboden voor de verkoop van Producten, beschikbaar op: https://shop.brusselsairport.be

“Online Shop Gebruiksvoorwaarden”
De huidige gebruiksvoorwaarden.

"Online Shop Privacyverklaring"
De Online Shop Privacyverklaring, beschikbaar op de Online Shop website.

"Overeenkomst"
Deze Online Shop Gebruiksvoorwaarden samen met de Online Shop Privacyverklaring.

"Producten"
De goederen en diensten die door BAC of een derde te koop worden aangeboden via de Online Shop. Ingevolge artikel 5.1 hieronder, geeft de Online Shop duidelijk de identiteit van de Verkoper aan en zal bijgevolg aangeven of het Product in kwestie wordt aangeboden door BAC of door een derde.

"Verkoopsvoorwaarden"
De algemene voorwaarden van de Verkoper zoals deze beschikbaar worden gesteld op de Online Shop.

"Verkoper"
De entiteit die Producten verkoopt via de Online Shop, zijnde BAC of een derde partij.

“Voucher”
Een voucher met een couponcode die kan worden ingewisseld in de Online Shop en die wordt uitgegeven door BAC of door een derde partij.

 
 1. Introductie tot de Online Shop en de rol van BAC daarin

3.1. BAC als de exploitant van de Online Shop

De Online Shop is een online handelsplatform dat wordt aangeboden door BAC en waarop Gebruikers Producten kunnen kopen. Met uitzondering van de Producten die worden aangeboden door BAC, is BAC niet in het bezit van of niet de eigenaar of Verkoper van de Producten die worden aangeboden of verkocht via de Online Shop. BAC is dus niet betrokken bij, noch is het een partij bij de daadwerkelijke transactie tussen de Verkopers en Kopers en is niet verantwoordelijk voor de levering of de overdracht van eigendom tussen hen. De verkoopovereenkomst voor Producten aangeboden door derden wordt dus rechtstreeks en uitsluitend gesloten tussen de Verkoper en de Koper.
Met uitzondering van de Producten die worden aangeboden door BAC, heeft BAC geen controle over, en kan geen enkele garantie geven voor, het bestaan, de kwaliteit, veiligheid of wettelijkheid van de aangeboden Producten, de nauwkeurigheid of authenticiteit van de inhoud, noch het vermogen van Verkopers of Kopers om de Producten in kwestie te verkopen of te kopen. Alle informatie over kosten en levering, of alle andere informatie in verband daarmee die door BAC via de Online Shop wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Bovendien kan BAC niet garanderen dat een Verkoper de transactie zal uitvoeren of voltooien of dat een Verkoper de teruggave van een Product daadwerkelijk zal voltooien.

 

3.2. BAC als leverancier van BAC Producten

Als u een of meer Producten koopt die worden aangeboden door BAC, gaat u een verkoop- of dienstenovereenkomst aan met BAC. Deze verkoop- of dienstenovereenkomst wordt beheerst door de Verkoopsvoorwaarden van BAC, zoals beschikbaar gesteld op de Online Shop.
 
 1. Gebruik van de Online Shop

4.1. Toegang tot de Online Shop

(a) Geregistreerd Gebruik en Ongeregistreerd Gebruik
De Online Shop is een openbaar beschikbaar online handelsplatform. Elke Gebruiker kan de Online Shop bezoeken zonder zich te moeten identificeren. Om Producten via de Online Shop te kopen, moeten Gebruikers zich echter op de Online Shop identificeren door hetzij:
 1. bepaalde persoonsgegevens te verstrekken
of
 1. zich te registreren op de Online Shop (" Geregistreerde Gebruikers ").
Het verstrekken van deze persoonsgegevens op de Online Shop is vereist om de Verkoper in staat te stellen de transactie daadwerkelijk uit te voeren. De Gebruiker begrijpt dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor het verstrekken van juiste en nauwkeurige persoonsgegevens aan de Marketplace en dat noch BAC noch de Verkoper enige verantwoordelijkheid op zich nemen voor schade die voortvloeit uit het nalaten van de Gebruiker om de juiste persoonsgegevens te verstrekken.
Wanneer Gebruikers persoonsgegevens verstrekken aan BAC, worden deze persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van BAC.
(b) Beschikbaarheid van de Online Shop
Hoewel BAC redelijke inspanningen doet om de Online Shop toegankelijk te houden, kan de Online Shop van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn. De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat er onderbrekingen kunnen zijn in de toegang tot de Online Shop als gevolg van omstandigheden die zowel binnen de controle van BAC als buiten de controle van BAC vallen.

 

4.2. Aanvaardbaar Gebruik

Door de Online Shop te gebruiken, gaat u er hierbij mee akkoord om deze Online Shop Gebruiksvoorwaarden na te leven. Wanneer u de Online Shop gebruikt of bezoekt, zult u:
 1. geen ongepaste, onnauwkeurige, misleidende, lasterlijke of smadelijke inhoud posten, vermelden of uploaden;
 2. geen spam, ongevraagde of massale elektronische communicatie, kettingbrieven of piramidespelen verspreiden of posten;
 3. de Online Shop niet gebruiken om rechtstreeks of onrechtstreeks virussen, kwaadaardige code of enige andere vorm van ontwrichtende code te verspreiden of te uploaden, en door BAC geïmplementeerde technische maatregelen niet omzeilen;
 4. geen inbreuk maken wetten, rechten van derden of rechten van BAC en deze niet omzeilen;
 5. uw gebruikersgegevens niet delen met andere personen dan BAC of, in voorkomend geval, de Verkoper en niet toestaan dat een andere partij uw gebruikersgegevens gebruikt om Producten via de Online Shop te kopen;
 6. geen robots, spiders, scrapers, dataminingtools, gegevensverzamelings- en extractietools of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Online Shop voor welk doel dan ook; of
 7. de Online Shop niet gebruiken op een manier die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, octrooien, reclame, morele, databank- en/of andere intellectuele eigendomsrechten; of
 8. geen bestellingen plaatsen op de Online Shop zonder de bedoeling om de Producten in kwestie te kopen.
BAC doet er alles aan om de goede werking van de Online Shop te bevorderen en de gebruikerservaring ervan te verbeteren. Indien een Gebruiker zich niet aan deze Online Shop Gebruiksvoorwaarden houdt, zal BAC, indien mogelijk, een kennisgeving daarvan verzenden aan de Gebruiker in kwestie. Indien een Gebruiker nalaat om deze schending te verhelpen binnen vierentwintig (24) uur nadat de kennisgeving is verzonden, heeft BAC het recht om (i) tijdelijk een van zijn diensten aan de Gebruiker op te schorten en/of (ii) de toegang van de Gebruiker tot de Online Shop te weigeren of te beperken. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van BAC om de toegang tot de Online Shop onmiddellijk op te schorten als BAC van mening is dat de handelingen of nalatigheden van de Gebruiker de goede werking van de Online Shop bedreigen.

Bovendien behoudt BAC uitdrukkelijk alle rechten om Gebruikers aan de bevoegde autoriteiten te rapporteren en alle informatie te verstrekken die vereist is om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- of regelgeving, of om te voldoen aan een rechterlijk of bestuurlijk bevel.
Om BAC in staat te stellen de nodige en passende maatregelen te nemen ter beperking van de toegang tot of ter verwijdering van ongeoorloofde of lasterlijke inhoud, vraagt BAC aan zijn Gebruikers om ongepaste, smadelijke of ongeoorloofde inhoud die toegankelijk zou zijn op de Online Shop of gedrag dat deze Online Shop Gebruiksvoorwaarden zou schenden, te melden. De Gebruikers worden gevraagd om het volgende e-mailadres te gebruiken voor dit doel: customer.care@brusselsairport.be.

 
 1. Gebruik van Vouchers op de Online Shop
Kopers kunnen een Voucher gebruiken op de Online Shop om een korting te verkrijgen op Producten, waarvoor de volgende voorwaarden gelden:
 • Vouchers kunnen alleen worden gebruikt door Kopers die passagiers zijn op Brussels Airport en niet door houders van een Permanente Luchthavenidentificatiebadge, tenzij anders aangegeven op de Voucher;
 • enkel Vouchers die op geldige wijze door BAC zijn uitgegeven, kunnen in de Online Shop worden ingewisseld;
 • de waarde van de Voucher en het minimumbedrag dat in de Online Shop moet worden besteed om de Voucher te kunnen inwisselen, staan op de Voucher vermeld;
 • Vouchers zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte; de vervaldatum staat op de Voucher vermeld;
 • Vouchers kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld;
 • Vouchers kunnen slechts eenmaal per account worden gebruikt;
 • de Koper kan slechts één Voucher per bestelling gebruiken; en
 • Vouchers zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan andere partijen worden verkocht.
 
 1. Aankoop van Producten via de Online Shop

6.1.      Identiteit van de Verkoper

Zoals vermeld in artikel 3 hierboven worden de Producten die beschikbaar zijn op de Online Shop aangeboden door BAC of een derde Verkoper. De identiteit van de Verkoper(s) voor de Producten in kwestie wordt duidelijk aangegeven op de Online Shop zelf en in de orderbevestiging die u ontvangt zodra u een Product succesvol hebt besteld.
U begrijpt dat u, nadat u een Product succesvol via de Online Shop hebt besteld, een juridisch bindende overeenkomst met de Verkoper van de Producten in kwestie bent aangegaan. In dat geval zal de Verkoper uw wederpartij voor de Producten in kwestie zijn en zal de contractuele relatie voor deze Producten worden beheerst door de Verkoopsvoorwaarden van de Verkoper in kwestie. Deze Verkoopsvoorwaarden worden op de Online Shop gepubliceerd en moeten door u worden aanvaard om een bestelling succesvol af te ronden. Deze Verkoopsvoorwaarden worden ook aan u meegedeeld in de orderbevestiging.
Bijgevolg dient elke vordering met betrekking tot de aankoop van Producten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verzoeken tot terugzending, annuleringen, terugbetalingen, vorderingen naar aanleiding van verborgen gebreken) uitsluitend aan die Verkoper en in overeenstemming met de Verkoopsvoorwaarden van deze Verkoper te worden ingesteld. Tenzij deze vordering betrekking heeft op een door BAC aangeboden Product, aanvaardt BAC geen aansprakelijkheid voor dergelijke vorderingen.

 

6.2. Beschikbaarheid van Producten op de Online Shop

De Producten die op de Online Shop worden vermeld, zijn beschikbaar zolang de voorraad van de Verkoper in kwestie strekt. Verkopers zijn verplicht om alle redelijke inspanningen aan te wenden om te allen tijde een correcte indicatie te geven van de beschikbaarheid van de Producten op de Online Shop. In zeldzame gevallen kan het echter gebeuren dat sommige Producten niet op voorraad zijn op het moment van de voorbereiding van een bestelling voor levering. Als het Product dat u hebt besteld niet kan worden geleverd wegens voorraadtekort, wordt u hiervan proactief op de hoogte gebracht en ontvangt u een terugbetaling van het ontbrekende Product.
Aangezien de voorraadinformatie door de Verkopers moet worden verstrekt, aanvaardt BAC echter geen verantwoordelijkheid voor een onjuiste indicatie van de beschikbaarheid van de voorraad of de onbeschikbaarheid van Producten die door derden worden aangeboden.
 

6.3.      Beperkingen

(a) Algemene beperkingen
Sommige Producten die op de Online Shop worden aangeboden, kunnen onderworpen zijn aan wettelijke en/of douanebeperkingen. Wanneer u deze Producten koopt, gaat u ermee akkoord om zich aan deze beperkingen te houden zoals uiteengezet op de Online Shop en, in voorkomend geval, in de Verkoopsvoorwaarden.
In ieder geval zult u niet:
 1. meer dan 10 Producten kopen die tot de categorie "Alcohol" behoren, ongeacht het aantal Verkopers waarvan u deze Producten hebt gekocht;
 2. Producten die tot de categorie "Alcohol" behoren, leveren aan personen jonger dan 18 jaar;
 3. meer dan 12 Producten kopen die tot de categorie "Parfums en cosmetica" behoren, ongeacht het aantal Verkopers waarvan u deze Producten hebt gekocht;
 4. Producten kopen met de bedoeling om deze door te verkopen. Producten die op de Online Shop worden aangeboden, zijn bedoeld om in huishoudelijke hoeveelheden te worden gekocht en worden uitsluitend voor privédoeleinden verkocht; en
 5. als houder van een Permanente Luchthavenidentificatiebadge Producten kopen met een korting voor de houder van een Permanente Luchthavenidentificatiebadge ten belope van meer dan 5.000 euro per kalenderjaar (offline en online aankoop samen).
BAC en/of de betrokken Verkoper hebben het recht om een bestelling te weigeren waarvan zij vinden dat dergelijke bestelling in strijd zou zijn met deze beperkingen.
Deze beperkingen zijn afhankelijk van het type Producten in kwestie en kunnen van tijd tot tijd verschillen. BAC en de Verkopers behouden zich het recht voor om de beperkingen op de Producten eenzijdig te wijzigen.
(b) Beperkingen voor reizigers
Wanneer u Producten koopt in het kader van uw reis van of naar Brussels Airport, begrijpt u dat bepaalde douanebeperkingen en beperkingen van de luchtvaartmaatschappijen van toepassing kunnen zijn. Noch BAC noch de Verkoper verstrekken enige garantie met betrekking tot de conformiteit van de Producten met deze douanebeperkingen of beperkingen van de luchtvaartmaatschappijen of met de douanebeperkingen in het land van uw bestemming. Noch BAC noch de Verkoper aanvaarden enige aansprakelijkheid voor dergelijke beperkingen en u verbindt zich ertoe om inlichtingen in te winnen over dergelijke beperkingen voordat u een dergelijk Product koopt.

 

6.4.      Bestellingen plaatsen

Een Gebruiker kan Producten bestellen via de bestelprocedure van de Online Shop.
(a) Voorwaarden voor het plaatsen van een bestelling
Door een bestelling via de Online Shop te plaatsen, garandeert de Koper dat:
 1. hij/zij wettelijk in staat is om bindende contracten aan te gaan;
 2. hij/zij niet wettelijk uitgesloten is van de aankoop van de Producten;
 3. hij/zij minstens 18 jaar oud is;
 4. hij/zij in het bezit is van een geldig ticket voor een vlucht vanuit/naar Brussels Airport of in het bezit is van een geldige Luchthavenidentificatiebadge van Brussels Airport.
De Verkoper of, in voorkomend geval, BAC, behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren indien hij redelijkerwijs van mening is dat de Koper niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet. In ieder geval wijzen de Verkoper en BAC elke verantwoordelijkheid af indien de Koper onjuiste of onvolledige informatie op de Online Shop heeft verstrekt.
 1. Bestelprocedure
Als u bepaalde Producten wilt bestellen die op de Online Shop worden aangeboden, kunt u deze Producten aan uw winkelmandje toevoegen. Het winkelmandje biedt u een overzicht van alle Producten die u wilt bestellen, samen met (i) de identiteit van de Verkoper, (ii) een verwijzing naar de relevante Verkoopsvoorwaarden, (iii) leveringsinformatie en (iv) instructies met betrekking tot de betaling.
Voordat u uw bestelling bevestigt, kunt u Producten aan uw winkelmandje toevoegen of eruit verwijderen. Indien u een Voucher heeft, kan u uw coupon code ingeven om korting op uw bestelling te ontvangen.
Zodra u akkoord gaat met de aankoop van de Producten, kunt u uw bestelling bevestigen, waarna u wordt doorverwezen naar de betaalpagina.
 1. Uw bestellingen betalen
Bestellingen kunnen alleen worden betaald met een geldige betaalkaart. De betaling van uw bestelling wordt verwerkt door een externe aanbieder van betaaldiensten en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van die aanbieder van betaaldiensten.
Uw bestelling is pas voltooid zodra deze aanbieder van betaaldiensten de succesvolle betaling van uw bestelling heeft bevestigd. U begrijpt dat noch BAC noch de Verkoper aansprakelijk is voor enige schade ten gevolge van handelingen of nalatigheden van de aanbieder van betaaldiensten en dat de aansprakelijkheid van deze aanbieder van betaaldiensten uitsluitend wordt beheerst door zijn algemene voorwaarden die op de Online Shop kunnen worden geraadpleegd.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de betaalmethode zoals hierin uiteengezet de enige manier is waarop Producten kunnen worden betaald en dat elke andere betaalmethode, waaronder betaling bij aflevering, contante betaling of directe betaling aan de Verkoper, hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
(d) Orderbevestiging
Na succesvolle afronding van de bestelprocedure en succesvolle betaling van de bestelling ontvangt u een orderbevestiging op het door u opgegeven e‑mailadres. De orderbevestiging bevat, al naargelang het geval:
 1.   de identificatie van de Verkoper(s);
 2. de prijs die van toepassing is op de bestelde Producten;
 1. een beschrijving van de bestelde Producten;
 2. de korting die van toepassing is wanneer u een Voucher heeft gebruikt;
 3. de gebruikte betaalmethode;
 4. uw factuuradres;
 5. de geselecteerde leveringsmethode; en
 6. de plaats waar de levering zal plaatsvinden en nuttige informatie met betrekking tot het leveringspunt, zoals bijvoorbeeld de openingstijden en locatie.
De transactie tussen u en de Verkoper is definitief na verzending van de orderbevestiging naar u.
Hoewel de orderbevestiging kan worden voorzien van het logo en de handelsnaam van BAC, betekent dit niet dat BAC een contractuele relatie met u zou hebben met betrekking tot de verkoop van het Product in kwestie.
 
 1. Beschrijving van de Producten
De te leveren Producten zijn deze die worden beschreven in de orderbevestiging.
Hoewel BAC haar Verkopers verzoekt om nauwkeurige informatie op de Online Shop te verstrekken, kan het in zeldzame gevallen gebeuren dat de Producten die door een Verkoper worden geleverd, enigszins afwijken van de bestelde Producten. Dergelijke wijzigingen kunnen alleen betrekking hebben op niet‑essentiële kenmerken van de bestelde Producten (bv. de kleur van de verpakking, de vorm van een parfumflesje).
De Verkoper beschrijft zijn producten altijd te goeder trouw, maar de afbeeldingen op de Online Shop hebben geen contractuele waarde. Noch BAC, noch de Verkoper aanvaarden aansprakelijkheid voor fouten in de productbeschrijvingen op de Online Shop. Indien dergelijke fouten echter schriftelijk aan de Verkoper zijn gemeld, verbindt de Verkoper zich ertoe om, voor zover mogelijk en binnen zijn mogelijkheden, deze fouten zo snel mogelijk te corrigeren.
 
 1. Onkosten
 1. Algemeen
De kosten voor de Producten worden aangegeven in Euro. De kosten zijn inclusief btw.
Als u echter een vluchtbestemming hebt gekozen, hangt het bedrag van de kosten voor een Product af van de bestemming waarnaar u zult reizen. Voor vluchten binnen de Europese Unie worden geen invoerbelastingen in rekening gebracht. Bijgevolg worden bij het selecteren van een vlucht binnen de Europese Unie alleen de tarieven in rekening gebracht die van toepassing zijn binnen de Europese Unie, zoals duidelijk aangegeven op de Online Shop.
Als u een vlucht buiten de Europese Unie hebt geselecteerd, kunnen invoerbelastingen van toepassing zijn. In dergelijke gevallen worden de tarieven die van toepassing zijn in uw land van bestemming in rekening gebracht voor de Producten in kwestie, zoals duidelijk aangegeven op de Online Shop.
 1. Leveringskosten
Als er leveringskosten gepaard gaan met uw bestelling, worden deze kosten duidelijk vermeld op de Online Shop, zoals in uw winkelmandje en uw orderbevestiging.
 1. Betaalkosten
Noch BAC noch de Verkoper zal de Koper extra kosten in rekening brengen voor de verwerking van de betalingstransactie. Eventuele betalingskosten aangerekend door de externe aanbieder van betaaldiensten zijn voor rekening van de Verkoper.
 
 1. Levering van bestellingen
Producten worden geleverd volgens de leveringsmethode die u op de Online Shop hebt geselecteerd. Deze Producten worden door de betrokken Verkoper geleverd in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden uiteengezet in diens Verkoopsvoorwaarden.
Bij het in ontvangst nemen van uw bestelling, moet u onmiddellijk controleren of de geleverde Producten overeenstemmen met de bestelde Producten, zonder de verzegelde plastic zak met de Producten te openen, indien van toepassing omwille van douane- en veiligheidsvoorschriften. Als de geleverde Producten niet overeenstemmen met de bestelling of als een Product ontbreekt, moet u dat onmiddellijk melden aan een personeelslid van het afhaalpunt en moet u een klacht indienen bij de Verkoper in overeenstemming met zijn Verkoopsvoorwaarden.
 
 1. Vorderingen
Alle vorderingen met betrekking tot een Product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen tot terugbetaling, vorderingen met betrekking tot gebrekkige Producten, vorderingen met betrekking tot niet-conforme levering enz. dienen uitsluitend en rechtstreeks tot de betrokken Verkoper te worden gericht. Dergelijke vorderingen moeten bij de Verkoper worden ingediend in overeenstemming met diens Verkoopsvoorwaarden die aan u zijn meegedeeld en die door u zijn aanvaard bij het plaatsen van uw bestelling.
 
 1. Herroepingsrecht
Als u Producten koopt als consument, beschikt u over een herroepingsrecht zoals nader omschreven in Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten  en zoals omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie.
Als u van dit recht gebruik wilt maken, stemt u er hierbij mee in om dit recht uitsluitend uit te oefenen ten aanzien van de Verkoper van het Product in kwestie. De uitoefening van dit recht wordt beheerst door de Verkoopsvoorwaarden van de betrokken Verkoper.
 
 1. Intellectuele Eigendomsrechten

12.1. Wettelijke bescherming van de Online Shop

Alle elementen van de Online Shop (zoals, maar niet beperkt tot, teksten, lay-outs, illustraties, afbeeldingen, functionaliteiten) en de Online Shop zelf worden onder meer beschermd door nationale en internationale regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten en handelsmerken. Elke reproductie, kopie, aanpassing, vertaling, wijziging, aanpassing, bewerking en/of verspreiding van het geheel of een deel van de Online Shop is, ongeacht de vorm en de middelen, elektronisch en/of mechanisch, ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n). Elke schending van de rechten van de rechthebbende kan leiden tot burgerrechtelijke  en/of strafrechtelijke vervolging.
 

12.2. Wettelijke bescherming van de databank van BAC

BAC heeft een aanzienlijke investering gedaan in het creëren en produceren van de Online Shop en van de onderliggende databank met Producten. De databank van BAC is een originele databank die onafhankelijke gegevens op een systematische en originele manier integreert, waarvan de creatie een aanzienlijke investering met zich mee heeft gebracht. De databank van BAC wordt onder meer beschermd door nationale en internationale regelgeving inzake auteursrechten, met inbegrip van het copyright. Elke reproductie, kopie, aanpassing, vertaling, wijziging, aanpassing, bewerking en/of verspreiding van het geheel of een deel van de databank van BAC is, ongeacht de vorm en de middelen, elektronisch en/of mechanisch, ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BAC.
Bovendien wordt de inhoud van de databank van BAC beschermd door de bepalingen van het Belgische Wetboek van Economisch Recht die uitvoering geven aan Richtlijn 96/9/ van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Volgens deze wettelijke bepalingen kan BAC extractie en/of hergebruik van het geheel of van een aanzienlijk deel van de inhoud van de databank van BAC voorkomen.
Schending van auteursrechten en/of databankrechten kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.
 
 1. Garantie
BAC streeft ernaar de veiligheid, beveiliging en goede werking van de Online Shop te handhaven. Het kan echter niet de voortdurende of foutloze werking van de Online Shop garanderen, noch kan het de juistheid garanderen van de informatie die door Verkopers wordt verstrekt.
Door de Online Shop te gebruiken, gaat u ermee akkoord om de Online Shop op eigen risico te gebruiken en dat deze u wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis. Dienovereenkomstig, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluit BAC alle uitdrukkelijke of impliciete garanties uit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.
 
 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1. Algemeen

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals hierin uiteengezet zijn van toepassing op uw gebruik van de Online Shop. Ze doen echter geen afbreuk aan eventuele rechten of vorderingen die u mogelijk hebt jegens een Verkoper. Zoals hierboven vermeld, dienen dergelijke rechten en vorderingen jegens de Verkoper uitsluitend in overeenstemming met diens Verkoopsvoorwaarden te worden behandeld.
 

14.2. Geen aansprakelijkheid voor inhoud geleverd door derden

Behalve met betrekking tot de Producten die door BAC worden aangeboden, oefent BAC geen controle uit over of geeft geenszins haar goedkeuring in verband met informatie die door derde partij Verkopers wordt verstrekt op de Online Shop. BAC doet bijgevolg geen uitspraak over de geschiktheid, betrouwbaarheid, gepastheid, bruikbaarheid en/of juistheid van (i) de informatie die door deze Verkopers wordt verstrekt en (ii) de Producten die door dergelijke Verkopers worden aangeboden, en bijbehorende illustraties en andere elementen die de Online Shop bevat, ongeacht het gebruik ervan. In dit verband is BAC niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten of weglatingen, of voor de resultaten verkregen door het gebruik van de informatie die door de Verkopers wordt verstrekt. De informatie, producten en diensten op de Online Shop kunnen technische en inhoud gerelateerde onnauwkeurigheden of typfouten bevatten.
Sommige hyperlinks in de Online Shop leiden u naar externe websites die niet onder de controle van BAC staan. BAC aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar een hyperlink of een ander type koppeling bestaat en geeft geen enkele garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot de informatie op dergelijke sites. BAC heeft geen controle over de aard en inhoud van dergelijke sites en beveelt geen informatie aan die deze bevatten, noch producten of diensten van derden.
 

14.3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is BAC niet aansprakelijk en gaat u ermee akkoord om BAC niet verantwoordelijk te stellen voor schade of verliezen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit:
 1. handelingen, of het nalaten om te handelen, door derden, waaronder Verkopers;
 2. uw gebruik van de Online Shop of uw onvermogen om de Online Shop te gebruiken;
 3. vertragingen of verstoringen in de Online Shop;
 4. virussen of andere kwaadaardige software die is verkregen door toegang tot of koppeling naar de Online Shop;
 5. storingen, bugs, fouten of onnauwkeurigheden van welke aard dan ook in de Online Shop;
 6. schade aan uw hardware-apparaat door het gebruik van de Online Shop;
 7. een opschorting of andere actie die door BAC met betrekking tot uw account wordt ondernomen omdat u deze Online Shop Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.
BAC, haar verbonden partners of ondernemingen, bestuurders, opdrachtnemers, agenten of werknemers zullen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor beslissingen of acties die worden ondernomen op basis van de informatie die is verstrekt door andere Verkopers dan BAC of voor enige andere rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, bijzondere of algemene, gevolg- of andere schade, van welke aard dan ook die in dit verband is geleden, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Met uitzondering van rechtstreekse schade als gevolg van fraude of opzettelijk wangedrag door BAC of vorderingen waarvoor de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt op grond van dwingend recht, zal BAC niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade, incidenten, sancties in de vorm van toegekende schadevergoeding, nevenschade, buitengewone schade, onrechtstreekse schade of enige andere vorm van schade, materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade ten gevolge van verlies van gebruik, van gegevens of winstderving voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de werking van de Online Shop, vertraging gerelateerd aan het gebruik of de werking van de Online Shop, of de onmogelijkheid om de Online Shop te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van Producten aangeboden door derden, of voor schade gerelateerd aan enige vorm van informatie, software, producten, diensten en bijbehorende illustraties verstrekt door derden en verkregen via de Online Shop of die het resultaat zijn van het gebruik van de Online Shop, ongeacht of het contractuele aansprakelijkheid betreft, aansprakelijkheid als gevolg van een onwettige handeling of een quasi‑onwettige handeling, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder schuld of anderszins.
 

14.4. Beperking van aansprakelijkheid

Indien, ondanks het voorgaande, BAC aansprakelijk zou worden gesteld, is de aansprakelijkheid van BAC beperkt tot 100 euro per gebeurtenis, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van BAC jegens u voor alle schade onder deze Overeenkomst beperkt is tot 10.000 euro.

14.5. Schadeloosstelling

U zult BAC en, in voorkomend geval, de Verkoper (met inbegrip van de verbonden ondernemingen en bestuurders, opdrachtnemers, werknemers, agenten) schadeloosstellen voor en vrijwaren tegen elke vordering, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die wordt ingesteld door een derde vanwege of als gevolg van uw schending van deze Overeenkomst of uw schending van enige wet of de rechten van een derde.
 
 1. Overmacht
Geen van de partijen is aansprakelijk indien zij de Overeenkomst niet kan uitvoeren wegens overmacht. Overmacht is een gebeurtenis die niet kan worden voorzien en die niet het gevolg is van een fout of de wil van een van de partijen. Voorbeelden van overmacht zijn:
 • Brand
 • Staking
 • Lock out
 • Overstroming
 • Onvermijdbare ongevallen
 • Verplichte overheidsmaatregelen
 • Pandemie 
 • Annulering of vertraging van vluchten

Voor alle duidelijkheid, de situatie waarin de Koper zijn/haar vlucht mist, ongeacht de oorzaak, wordt niet beschouwd als een geval van overmacht. Deze bepaling is echter niet van toepassing indien de genoemde vlucht een aansluitende vlucht is en deze vlucht werd gemist omdat de eerste vlucht die de Koper nam, vertraagd was.

In geval van overmacht moet de partij die de Overeenkomst (of de Verkoopsvoorwaarden) niet kan nakomen, ervoor zorgen dat zij haar verplichtingen zo goed en zo snel mogelijk nakomt. Indien een Verkoper door een geval van overmacht wordt getroffen, zal hij met de Koper overleggen om een billijke oplossing te vinden en zal hij alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van het voorval tot een minimum te beperken.

Deze Overeenkomst zal automatisch worden beëindigd, zonder aansprakelijkheid en met onmiddellijke ingang, indien de gebeurtenis van overmacht de uitvoering van de Overeenkomst definitief verhindert.
 
 1. Slotbepalingen

16.1. Wijzigingen

BAC heeft het recht om deze Online Shop Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen van kracht zijn voor het gebruik van de Online Shop na een dergelijke wijziging. De Gebruiker wordt aldus aangeraden om een kopie van deze Online Shop Gebruiksvoorwaarden op te slaan of af te drukken voordat hij/zij gebruik maakt van de Online Shop.
Bij wijziging zal de nieuwe tekst van de Online Shop Gebruiksvoorwaarden onmiddellijk beschikbaar gemaakt worden op de Online Shop (in de footer).
Deze Online Shop Gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op de datum bovenaan vermeld.
 

16.2 Deelbaarheid

Indien een bepaling van de Online Shop Gebruiksvoorwaarden of een gedeelte daarvan ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard:
 1. worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de rest van de Online Shop Gebruiksvoorwaarden of van de resterende bepaling hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast; en
 2. verbinden partijen zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen om  tot een bepaling te komen die het doel en de intentie van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling of het gedeelte ervan zo dicht mogelijk benadert.
 

16.3 Geen afstand

Het in gebreke blijven door BAC om haar rechten onder deze Online Shop Gebruiksvoorwaarden af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden en zal in geen geval de rechten van de Koper uitbreiden of wijzigen.
 

16.4 Klantendienst

Voor vragen of klachten met betrekking tot de Online Shop of Producten aangeboden door BAC, kunt u contact opnemen met onze klantendienst via customer.care@brusselsairport.be
Voor vragen of klachten met betrekking tot Producten die worden aangeboden door derde Verkopers, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende Verkoper.
 

16.5 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Online Shop Gebruiksvoorwaarden.
Elk geschil met betrekking tot deze Online Shop Gebruiksvoorwaarden dat niet minnelijk tussen de partijen kan worden opgelost, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, onverminderd de bepalingen van dwingend recht inzake consumentenovereenkomsten.
In geval van een internationaal geschil kunnen Kopers die optreden als consument hun geschil ook voorleggen aan het EU Online Dispute Resolution-platform, via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.​​​​
; ;